Deep Breathing Exercises - TagalogNOTA PARA SA MGA MAGULANG

Press "Play" to listen

Ang proyektong “Kids at Cortisol” ay gustong magbigay ng impormasyon kung bakit kami nagbibigay ng libreng MBSR (“mindfulness based stress reduction”) resources para sa inyo, at kung bakit maaring makatulong para sa inyong mga anak na sumali.

Kalimitan, ang matinding pangangailangan sa eskwela, panlipunan at buhay pamilya ay nagiging mahirap upang makayanan ang mga emosyonal at nakakabahalang mga karanasan. Ang mga bata na nakatira sa hirap na situasyon ay nakararanas ng mas matinding stress. Ito ay nakakitaan ng pangmatagalang epekto sa kanilang pisikal na kalusugan at sa kakayahang matuto at mapanatili ng mga imporsmasyon.

Ang aming MBSR practices ay nagbibigay sa mga bata ng kakayahan, na kahit hindi nila kayang harapin ang nasa sailalim ng situasyon, ay nabibigyan sila ng karagdagang proteksyon sa pinsala na dala ng kemikal “laban o takbo” na pinapakawalan ng katawan sa mga katulad na situasyon.
Dahil ang isip at katawan ay konektado – at dahil ang isip at katawan ay apektado ng isaʼt-isa – mahalaga para sa emosyonal at pisikal na kalusugan na magkaroon ng panahon para mapanatag ang kaisipan at maalis sa sarili ang anumang di kailangang alalahanin.

Kahit na ang reaksyong emosyonal ay di karaniwang nangyayari sa simpleng ehersisyong paghinga na katulad nito, ito ay maaring nangyari. Kung may lumabas na di komportableng reaksyon, patitigilin ng instructor ang bata at sasabihan ang bata na siya ay di masamang meditator, nguniʼt ito ay bahagi lamang ng normal na karanasan.

Ang pababagong emosyonal dala ng meditation kung minsan ay may positibong epekto sa buhay ng isang bata, kaya ang pansamantalang di komportableng karanasan ay maaring maging positibo sa katagalan.

Bilang panghuli, nais naming sabihin na walang tama o maling paraan upang maranasan ang mga ehersisyong ito. Sa mga sandali na ginugol sa pangkagalingang ehersisyo na ito, tinutulungan ng mga partisipante ang kanilang isip at ang sarili, at ang benepisyo ay kapwa kaagad at pangmatagalan.

Salamat!
App

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/the-breathing-butterfly/id975817441?mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tok.tip.thebreathingbutterfly&hl=en
Amazon: https://www.amazon.com/dp/B00V4LWTQM/